нүүрс боловсруулах систем дэх түүхий хоолны талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл